A+ A A-

Proizvodi

Proizvod

Poreklo

Pakovanje

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi amon hlorid, nišador
 • Hill formula H4ClN
 • Hemijska formula NH4Cl
 • Tarifni broj 2827 10 00 00
 • EC broj 235-186-4
 • EC indeks broj 017-014-00-8
 • CAS broj 12125-02-9
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) kristali ili prah
 • Boja bela
 • Miris skoro bez mirisa
 • pH < 5,6 (10 %(m), na 25 °C)
 • Sadržaj ≥ 98.0 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja 338 °C
 • Napon pare 1 mmHg na 160 °C
 • Relativna gustina 1,53 g/cm3 25 °C
 • Rastvorljivost u vodi: 372 g/l na 20 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H319: Izaziva težak nadražaj očiju.
  H302: Opasno po zdravlje ako se proguta.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  Prevencija:
  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P270: Tokom rada sa ovim proizvodom ne jesti, ne piti i ne pušiti.
  P264:Posle rukovanja temeljno oprati sa mnogo vode i sapuna.

  Reakcija:
  P312: U slučaju nelagodnosti nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora.
  P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko je moguće izvaditi kontaktna sočiva. Nastaviti ispiranje.
  P301 + P330: U SLUČAJU GUTANJA: Isprati usta.
  P337 + P311: U slučaju dužeg nadražaja očiju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora.

  Sigurnosna uputstva (odlaganje):
  P501: Sadržaj / kontejner otpremiti do mesta uklanjanja specijalnog otpada.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Nemačka
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.200 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Hill formula OZn
 • Hemijska formula ZnO
 • Tarifni broj 2817 00 00 00
 • EC broj 215-222-5
 • EC indeks broj 030-013-00-7
 • CAS broj 1314-13-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrsta materija/prah
 • Boja bela ili beličasta
 • Miris bez mirisa
 • pH 6 - 8
 • Sadržaj 99,80 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja 1970 – 1975 °C
 • Molarna masa 81,37 g/mol
 • Relativna gustina 5.6 g/cm3 na 20°C
 • Zapreminska gustina 300 – 2000 kg/m3
 • Rastvorljivost u kiselinama i bazama
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H400 Veoma toksično za živi svet u vodi.
  H410 Veoma toksično za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.
  P391 Pokupiti prosute količine.
  P501 Odlaganje sadržaja prema lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Poljska
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg
 • Upotreba

  Upotrebljava se najčešće u gumarskoj industriji, u industriji keramike, u namenskoj industriji, u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj 3824 90 97 00
 • EC broj 293-049-4
 • CAS broj 91051-01-3
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) prah ili granule
 • Boja bela
 • Miris slab karakterističan
 • pH 7 -9 na 20°C
 • Tačka topljenja/smrzavanja 118 - 122°C
 • Relativna gustina 1.03 g/cm3 na 20°C
 • Rastvorljivost u vodi: 0.9 mg/l na 20°C
 • Tačka paljenja 460°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) 1.2 log POW (cink stearat 557-05-1)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Cink stearat, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Nemačka
 • Pakovanje vreća od 20 kg / paleta od 720 kg
 • Upotreba

  vreća od 20 kg / paleta od 720 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi glicerol, 1,2,3-propan-triol
 • Hemijska formula C3H8O3
 • Tarifni broj 2905 45 00 00
 • EC broj 200-289-5
 • CAS broj 56-81-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja bezbojan
 • Miris nema
 • Sadržaj > 99,5 %
 • Tačka ključanja 290 °C
 • Napon pare < 1 hPa na 20 °C
 • Relativna gustina 1260 kg/m3 na 25 °C
 • Tačka paljenja 177 °C
 • Temperatura samozapaljivosti 400 °C
 • Viskozitet ~ 500 mPa.s
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) -2,5
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Glicerin, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Češka, Nemačka, Švedska
 • Pakovanje Bure od 250 kg / paleta od 1.000 kg
 • Upotreba

  Upotrebljava se najčešće kao sirovina u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, kozmetike, autokozmetike, kućne hemije, namenske industrije, prehrambene industrije, alkoholnih pića itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi izopropil miristat, IPM, isopropyl miristate
 • Tarifni broj 2915 90 70 90
 • EC broj 203-751-4
 • CAS broj 110-27-0
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja Colour Apha ≤ 50
 • Tačka topljenja/smrzavanja ca. 3 °C
 • Napon pare <0,001 hPa na 20°C
 • Relativna gustina 0,850-0,855 g/ml na 20°C
 • Tačka paljenja >150 °C
 • Viskozitet 5-6 mPa·s na 20°C
 • Saponifikacijski broj 205-211 mg KOH/g
 • Kiselinska vrednost ≤ 0,2 mg KOH/g
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Poreklo Nemačka/Belgija
 • Pakovanje bure 175 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil , organic virgin jojoba oil
 • Tarifni broj 1515 90 11 00
 • EC broj 289-964-3
 • CAS broj 90045-98-0
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čista tečnost
 • Boja <10 ( Gardner)
 • Miris karakterističan
 • Relativna gustina 0.863 – 0.873 na 20°C
 • Rastvorljivost blago rastvorljivo u etanolu (96%)
 • Tačka paljenja > 290°C
 • Temperatura samozapaljivosti > 300°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Poreklo 1
 • Pakovanje 1
 • Upotreba

  1

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi kalcijum dihlorid, kalcijum hlorid dihidrat
 • Hemijska formula CaCl2 * 2 H2O
 • Tarifni broj 2827 00 00 00
 • EC broj 233-140-8
 • EC indeks broj 017-013-00-2
 • CAS broj 10043-52-4
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja bela
 • Miris nema
 • pH 7-11 u 10%-om vodenom rastvoru
 • Sadržaj > 77%
 • Tačka ključanja > 1600 ̊C
 • Tačka topljenja/smrzavanja 782 ̊C
 • Relativna gustina 2.15 g/cm3 na 25 ̊C
 • Rastvorljivost u vodi: 745 g/L na 20 ̊C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H319: Ozbiljno nadražuje oči.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P280: Nositi zaštitne rukavice/odeću/naočare/masku.
  P305 + P351 U slučaju kontakta sa očima: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
  P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/mišljenje.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Švedska
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.050 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj 3812 30 80 00
 • EC broj 216-472-8
 • CAS broj 1592-23-0
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) prah ili granule
 • Boja beličasta
 • Miris slab karakterističan
 • pH 7 - 7.5 na 20°C
 • Tačka topljenja/smrzavanja ~ 150°C
 • Relativna gustina 1.03 g/cm3 na 20°C
 • Rastvorljivost u vodi: 2.2 mg/l na 20°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) 0.8 log POW
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Kalcijum stearat, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Nemačka
 • Pakovanje vreća od 20 kg / paleta od 660 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi kalijumova potaša
 • Hemijska formula KOH
 • Tarifni broj 2815 20 00 00
 • EC broj 215-181-3
 • EC indeks broj 019-002-00-8
 • CAS broj 1310-58-3
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst (ljuspe)
 • Boja bela
 • Miris bez mirisa
 • pH 14 (20°C)
 • Sadržaj ~90%
 • Tačka ključanja 1327
 • Tačka topljenja/smrzavanja 360°C (100% KOH)
 • Relativna gustina 2,044 (20°C) (100% KOH)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H290 Može biti korozivno za metale.
  H302 Štetno ako se proguta.
  H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P260A Ne udišite prašinu.
  P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
  P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ILI NA KOSU ): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
  P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
  P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

 • Reč upozorenja

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Češka
 • Pakovanje 25 kg / 1.000 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj 2914 29 00
 • EC broj 200-945-0
 • CAS broj 76-22-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Boja bela
 • Miris karakterističan
 • Tačka topljenja/smrzavanja 174°C
 • Relativna gustina 1 g/cm³ na 20°C
 • Zapreminska gustina 2 kg/m³
 • Tačka paljenja 65 °C
 • Temperatura samozapaljivosti 460°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H228 Zapaljiva čvrsta supstanca. H302+H332 Štetno ako se proguta ili ako se udiše. H371 Može dovesti do oštećenja pluća. Put izlaganja: udisanje.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P210 Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P241 Koristiti opremu koja ne može da izazove eksploziju - elektrooprema/ventilacija/rasveta. P260 Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. 

 • Reč upozorenja

  PLAMEN, ZNAK UZVIKA, OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo 1
 • Pakovanje 1
 • Upotreba

  1

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi natrijum hidroksid
 • Hill formula HNaO
 • Hemijska formula NaOH
 • Tarifni broj 2815 11 00 00
 • EC broj 215-185-5
 • EC indeks broj 011-002-00-6
 • CAS broj 1310-73-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja bela
 • Miris bez mirisa
 • pH 13 - 14 (50g/l H2O)
 • Sadržaj ≥ 98.0 %
 • Tačka ključanja 380 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja 318,4 °C
 • Relativna gustina 2,13 g/cm 3 na 20°C
 • Rastvorljivost u vodi: 1090 g/l
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. H290 Može biti korozivno za metale.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  Prevencija:
  P260 Ne udisаti pаru.
  P280 Nositi zаštitne rukаvice/zаštitnu odeću/zаštitnenаočаre/zаštitu zа lice.

  Reakcija:
  P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno skinuti svu kontаminirаnu odeću. Isprаti kožu vodom.
  P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirаti vodom nekoliko minutа. Ukloniti kontаktnа sočivа, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nаstаviti sа ispirаnjem.
  P310: Hitno pozvаti Centаr zа kontrolu trovаnjа ili se obrаtiti lekаru.

 • Reč upozorenja

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Poljska
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi abietinska kiselina, rosin, gum rosin
 • Hemijska formula Abietinska kiselina C20H30O2
 • Tarifni broj 3806 10 00 00
 • EC broj 232-457-7
 • EC indeks broj 650-015-00-7
 • CAS broj 8050-09-7
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja transparentna žuta ili žuto-braon
 • Miris blagog mirisa borove smole ili bez mirisa
 • pH 6
 • Tačka topljenja/smrzavanja 66,3 - 93,4 °C
 • Relativna gustina 1,01 - 1,08 g/cm3 na 20 °C
 • Rastvorljivost Rastvorljiv u alkoholu, benzolu, etru, sirćetnoj kiselini, ali nerastvorljiv u vodi; 0.9 mg/L na 20 °C
 • Tačka paljenja 200 °C
 • Tačka omekšavanja 75-85 °C
 • Saponifikacijski broj 170-220
 • Kiselinska vrednost 160-190
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H317: Može da izazove alergijeske reakcije na koži.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P102 Čuvati van domašaja dece.
  P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom i odećom.
  P280 Nositi zaštitne rukavice.

   

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Indonezija
 • Pakovanje Bure od 240 kg / Kutija od 5 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi limunska kiselina monohidrat
 • Hemijska formula C6H8O7 * H2O
 • Tarifni broj 2918 14 00 00
 • EC broj 201-069-1
 • CAS broj 5949-29-1
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) prah, kristali ili granule
 • Boja bezbojna ili bela
 • Sadržaj limunska kiselina (CAS 77-92-9) 50 % - 100 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja 135 - 152 °C
 • Napon pare < - 0.1 hPa na 20 °C
 • Molarna masa ~ 210,14 g/mol
 • Relativna gustina 1.54 g/cm3 na 20 °C
 • Zapreminska gustina 800 - 1000 kg/m3
 • Tačka paljenja 540 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H319: Ozbiljno nadražuje oči.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P305 + P351 + P338: U SLUČAJU ULASKA U OČI: Pažljivo ispirati vodom više minuta. Izvaditi kontaktna sočiva ako su prisutna i ako se to može učiniti na lak način. Nastaviti ispiranje.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Kina
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi menta, mentol
 • Hemijska formula C10H20O
 • Tarifni broj 2906 11 00
 • EC broj 218-690-9
 • CAS broj 2216-51-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) sjajni kristali
 • Boja bezbojan
 • Miris karakterističan i prijatan, pepermint
 • Sadržaj > 99.40% L-Mentola
 • Tačka ključanja 212°C @ 760 mm Hg
 • Tačka topljenja/smrzavanja 41.0°C to 44.0°C
 • Napon pare 0.8 mm Hg na 20 °C
 • Relativna gustina 0.89
 • Rastvorljivost rastvorljiv u alkoholu
 • Tačka paljenja 93 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H315 Izaziva iritaciju kože.
  H319 Izaziva ozbiljne iritacije oka.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P305 + P351 + P338 Ako dođe u kontakt sa očima: Ispirati pažljivo vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ako ih ima i ako je izvodljivo. Nastaviti sa ispiranjem.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Indija
 • Pakovanje Kutije od 25 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi Methyl Salicylate, ulje zimzelena
 • Hemijska formula C8H8O3
 • Tarifni broj 2918 23 00
 • EC broj 204-317-7
 • CAS broj 119-36-8
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Miris karakterističan
 • Tačka topljenja/smrzavanja -8°C
 • Relativna gustina 1,185 g/cm³ na 20°C
 • Tačka paljenja 96°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H302 Štetno ako se proguta. 

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P264 Oprati detaljno nakon rukovanja. P270 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro. P330 Isprati usta. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. 

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Kina
 • Pakovanje kanister od 25 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi natrijum ditionit, hydros d
 • Hemijska formula Na2S2O4
 • Tarifni broj 2831 10 0000
 • EC broj 231-890-0
 • EC indeks broj 016-028-00-1
 • CAS broj 7775-14-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) kristalni prah
 • Boja bela
 • Miris sumporast anhidrid, sumpor dioksid
 • Tačka topljenja/smrzavanja 52 °C
 • Relativna gustina 1,2 g/cm3
 • Rastvorljivost U vodi: 225 g/l na 20°C
 • Tačka paljenja samozapaljiv
 • Temperatura samozapaljivosti samozapaljiv
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H251: Dolazi do samozagrevanja;može da se zapali
  H302: Štetno ako se proguta
  H319: Dovodi do jake iritacije oka
  EUH031: U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P235+P410: Držati u hladnom prostoru. Zaštititi od sunčeve svetlosti
  P302+P352: ukoliko je na koži: oprati dobro sa dosta vode i sapuna.
  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P301+P312: U SLUČAJU GUTANJA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara u slučaju nelagodnosti
  P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko je moguće izvaditi kontaktna sočiva. Nastaviti ispiranje.
  P420: Uvek skladištiti odvojeno od drugih materijala.

 • Reč upozorenja

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Belgija
 • Pakovanje Bure od 50 kg / Paleta od 600 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi niacin, vitamin b3
 • Hill formula C6H5NO2
 • Hemijska formula 3-(COOH)-C5H4N
 • Tarifni broj 2936 29 00
 • EC broj 200-441-0
 • CAS broj 59-67-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) kristali, granule
 • Boja bela
 • Sadržaj ~ 99,5 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja 234 - 237 °C
 • Molarna masa 123.11 g/mol
 • Relativna gustina ~ 1.47 g/cm3 (na 20 °C)
 • Zapreminska gustina ~ 330 kg/m3
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H319: Izaziva ozbiljne iritacije oka.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P305+ P351+ P338: Ukoliko je dospeo u oči: dobro isprite sa vodom nekoliko minuta. Skinite kontaktna sočiva ukoliko ih imate i ukoliko je to lako uraditi i nastavite sa ispiranjem.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Švajcarska
 • Pakovanje vreća od 25 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi oksalna kiselina dihidrat
 • Hill formula C2H2O4 * 2 H2O
 • Hemijska formula (COOH)2 * 2 H2O
 • Tarifni broj 2917 11 00 00
 • EC broj 205-634-3
 • EC indeks broj 607-006-00-8
 • CAS broj 6153-56-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) kristali ili prah
 • Boja bezbojna ili bela
 • Miris bez mirisa
 • pH ~ 0,7 (50g/lit)
 • Sadržaj oksalna kiselina (CAS 144-62-7) 50-100 %
 • Napon pare 0,0312 Pa na 25°C
 • Molarna masa 126,07 g/mol
 • Relativna gustina 0,813 (EU A.3 metod)
 • Rastvorljivost u vodi: 108 g/lit na 25°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) -1,7 (rezultat studije, OECD Guideline 107)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H302 + H312: Štetno ako se proguta ili u kontaktu sa kožom.
  H318: Može izazvati ozbiljno oštećenje na oku.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro.
  P302 + P352 U SLUČAJU DA DOĐE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
  P305 + P351 + P310 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta i pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro.
  P280 Nositi zaštitne rukavice/odeću/naočare/zaštitu za lice.
  P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Španija
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.200 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi tečni parafin, paraffinum liquidum
 • Tarifni broj 2710 19 85 00
 • EC broj 232-455-8
 • CAS broj 8042-47-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja bezbojna
 • Miris bez mirisa
 • Tačka ključanja > 150 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja < - 12 °C
 • Napon pare < 0.01 hPa na 20°C
 • Temperatura samozapaljivosti 271 - 355°C
 • Viskozitet 11 - 26 cSt na 40°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P301 + P310: U SLUČAJU GUTANJA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara.

 • Reč upozorenja

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti

 • Napomena

  Svaka tečnost malog viskoziteta obavezna je da sadrži u bezbednosnom listu i na nalepnici obaveštenja o opasnosti i merama predostrožnosti, signalnu reč, kao i piktogram opasnosti. Parafinska ulja višeg viskoziteta nemaju GHS oznake opasnosti i upozorenja.

 • Poreklo Italija, Indija
 • Pakovanje 162 kg, 175 kg, 200 kg, 5 lit
 • Upotreba

  Upotrebljava se najčešće u proizvodnji kozmetike, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj i industriji hleba i pekarskih proizvoda. Vrlo je široko rasprostranjena sirovina.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi tečni parafin, paraffinum liquidum
 • Tarifni broj 2710 19 85 00
 • EC broj 232-455-8
 • CAS broj 8042-47-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja bezbojna
 • Miris bez mirisa
 • Tačka ključanja > 200 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja < - 9°C
 • Relativna gustina 0,845 - 0,890 gm/ml na 20 ̊C
 • Viskozitet kin. 61,40 - 74,80 cSt na 40 ̊C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Svaka tečnost malog viskoziteta obavezna je da sadrži u bezbednosnom listu i na nalepnici obaveštenja o opasnosti i merama predostrožnosti, signalnu reč, kao i piktogram opasnosti. Parafinska ulja višeg viskoziteta nemaju GHS oznake opasnosti i upozorenja.

 • Poreklo Italija, Indija
 • Pakovanje 170 kg, 200 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi tetrahloroetilen, etilen tetrahlorid, PCE
 • Hill formula C2Cl4
 • Hemijska formula Cl2CCCl2
 • Tarifni broj 2903 23 00 00
 • EC broj 204-825-9
 • EC indeks broj 602-028-00-4
 • CAS broj 127-18-4
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja bezbojan
 • Miris slično etrima
 • Sadržaj > 99 %
 • Tačka ključanja 121,4 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja -22 °C
 • Napon pare 25 hPa, na 25 °C
 • Molarna masa ~165.85 g/mol
 • Relativna gustina 1.62, na 20 °C
 • Rastvorljivost u vodi: 150 mg/l, na 25 °C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) log Pow: 2.53 na 20 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H315: Izaziva iritaciju kože.
  H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.
  H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.
  H351: Sumnja se da izaziva rak.
  H411: Otrovno za vodene organizme uz dugotrajna dejstva.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P281 Upotrebiti odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu.
  P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.
  P308 + P313 U slučaju izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti pomoć lekara.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Italija
 • Pakovanje Bure od 330 kg / kanta od 23 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi α-Propilen glikol;1,2-Propanediol
 • Hemijska formula C3H8O2
 • Tarifni broj 2905 32 00 00
 • EC broj 200-338-0
 • CAS broj 57-55-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) tečnost
 • Boja bezbojan
 • Miris bez mirisa
 • pH 4-7
 • Sadržaj >99.8%
 • Tačka ključanja 104 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja -59 °C
 • Napon pare 0,2 hPa na 25 °C
 • Molarna masa 76,10 g/mol
 • Relativna gustina 1,03 20 °C
 • Zapreminska gustina 1,03 g/cm3 na 20 °C
 • Rastvorljivost može se mešati sa vodom na 20 °C
 • Tačka paljenja > 400 °C
 • Viskozitet 43,428 mPa.s (25 °C)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Poreklo Nemačka
 • Pakovanje Kontejneri od 1000 kg / burad od 200 kg
 • Upotreba

  Propilen glikol, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi ulje ricinusa, castor oil, Ricinus communis seed oil
 • Hemijska formula C57H104O9
 • Tarifni broj 15 15 30 90 00
 • EC broj 232-293-8
 • CAS broj 8001-79-4
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) viskozna tečnost
 • Boja žućkasta
 • Miris karakterističan
 • Tačka paljenja 285°C
 • Temperatura samozapaljivosti >300°C
 • Viskozitet 950 – 1100 cP na 20°C
 • Kiselinska vrednost <1.5
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Poreklo Francuska
 • Pakovanje kanta od 30 kg / 200 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi shea puter, karite puter
 • Tarifni broj 1515 9099 9999
 • EC broj 606-306-6
 • CAS broj 194043-92-0
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) mast
 • Boja ≤2 (krem)
 • Miris neutralan
 • Tačka topljenja/smrzavanja 32-35°C
 • Tačka paljenja >190°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) >8
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Poreklo Nemačka
 • Pakovanje Kutije od 25 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi stearin
 • Hemijska formula C18H36O2
 • Tarifni broj 3823 11 00 00
 • EC broj 266-928-5
 • CAS broj 67701-03-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja bela
 • Miris karakterističan
 • Tačka ključanja 235 °C na 20 hPa
 • Tačka topljenja/smrzavanja 58-61 °C
 • Napon pare < 1 hPa na 20 °C
 • Tačka paljenja 180 °C
 • Temperatura samozapaljivosti > 400 °C
 • Viskozitet 9 mPa.s
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda) >3 log Pow
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Stearinska kiselina, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Švedska
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 900 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj 2503 00 9000
 • EC broj 231-722-6
 • EC indeks broj 016-094-00-1
 • CAS broj 7704-34-9
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja žuti prah
 • Miris karakterističan
 • Sadržaj ≥ 95%
 • Tačka topljenja/smrzavanja 113 - 120 ̊C at 101.2 kPa
 • Relativna gustina ~1.9 g/cm3 at 20 ̊C
 • Rastvorljivost nerastvorljiv u vodi (<0.005 mg/l at 22 ̊C)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti

  H315: Izaziva iritaciju kože.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti

  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P302+P352: ukoliko je na koži: oprati dobro sa dosta vode i sapuna.
  P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: potražiti savet lekara.

 • Reč upozorenja

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti

 • Poreklo Poljska
 • Pakovanje Vreća od 25 kg / Paleta od 1.000 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Hill formula H2Mg3O12Si4
 • Hemijska formula 3MgO*4SiO2*H2O
 • Tarifni broj 2526 20 00
 • EC broj 238-877-9
 • CAS broj 14807-96-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst
 • Boja bela
 • Miris nema
 • pH ≤ 8,5
 • Tačka topljenja/smrzavanja > 1300 °C
 • Molarna masa ~ 379.27 g/mol
 • Relativna gustina 2.75 g/cm3 na 20 °C
 • Zapreminska gustina rastresit: 0,43 - 0,45 g/cm3; gust: 0,78 - 0,85 g/ml
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Talk, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Kina
 • Pakovanje vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi petroleum jelly, beli vazelin
 • Tarifni broj 2712 10 90 00
 • EC broj 232-373-2
 • CAS broj 8009-03-8
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik) čvrst (na 20°C i 1013 hPa)
 • Boja bela
 • Miris nema
 • Sadržaj Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5), 55-70%; Mikrokristalinski vosak (CAS 8009-03-8), 30-45%
 • Tačka ključanja > 300°C
 • Tačka topljenja/smrzavanja 45 - 65°C
 • Relativna gustina 855 - 870 Kg/m3
 • Tačka paljenja > 180°C
 • Temperatura samozapaljivosti > 325 °C
 • Viskozitet 4.5 - 14.0 mm2/s na 100°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena

  Vazelin, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo Italija, Indija
 • Pakovanje Bačva od 170 kg / Bačva od 175 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.