A+ A A-

Amonijum hlorid

Amonijum hlorid je neorgansko jedinjenje, najstarija poznata so amonijaka. Nastaje usled mešanja hlorovodonične kiseline i amonijaka. Preduzeće TEHNO-CHEM D.O.O. uvozi amonijum hlorid najveće svetske hemijske kompanije. Fabričko pakovanje je 25 kg na paletama od 1.000 kg. Koristi se najčešće u:

- proizvodnji baterija (elektrolit)

- drvnoj industriji (kao sastojak lepka) itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: amon hlorid, nišador
 • Hill formula: H4ClN
 • Hemijska formula: NH4Cl
 • Tarifni broj: 2827 10 00 00
 • EC broj: 235-186-4
 • EC indeks broj: 017-014-00-8
 • CAS broj: 12125-02-9
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): kristali ili prah
 • Boja: bela
 • Miris: skoro bez mirisa
 • pH: < 5,6 (10 %(m), na 25 °C)
 • Sadržaj: ≥ 98.0 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 338 °C
 • Napon pare: 1 mmHg na 160 °C
 • Relativna gustina: 1,53 g/cm3 25 °C
 • Rastvorljivost: u vodi: 372 g/l na 20 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H319: Izaziva težak nadražaj očiju.
  H302: Opasno po zdravlje ako se proguta.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  Prevencija:
  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P270: Tokom rada sa ovim proizvodom ne jesti, ne piti i ne pušiti.
  P264:Posle rukovanja temeljno oprati sa mnogo vode i sapuna.

  Reakcija:
  P312: U slučaju nelagodnosti nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora.
  P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko je moguće izvaditi kontaktna sočiva. Nastaviti ispiranje.
  P301 + P330: U SLUČAJU GUTANJA: Isprati usta.
  P337 + P311: U slučaju dužeg nadražaja očiju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora.

  Sigurnosna uputstva (odlaganje):
  P501: Sadržaj / kontejner otpremiti do mesta uklanjanja specijalnog otpada.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Nemačka
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.200 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.