A+ A A-

Kalijum hidroksid

Kalijum hidroksid (KOH) je neorgansko jedinjenje, koje predstavlja jaku bazu, kao i natrijum hidroksid. Ima veoma široku primenu najviše u hemijskoj industriji. Preduzeće TEHNO-CHEM uvozi češki kalijum hidroksid u koncentraciji od 90%. Proizvod je pakovan u vreće od 25 kg.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: kalijumova potaša
 • Hemijska formula: KOH
 • Tarifni broj: 2815 20 00 00
 • EC broj: 215-181-3
 • EC indeks broj: 019-002-00-8
 • CAS broj: 1310-58-3
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst (ljuspe)
 • Boja: bela
 • Miris: bez mirisa
 • pH: 14 (20°C)
 • Sadržaj: ~90%
 • Tačka ključanja: 1327
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 360°C (100% KOH)
 • Relativna gustina: 2,044 (20°C) (100% KOH)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H290 Može biti korozivno za metale.
  H302 Štetno ako se proguta.
  H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P260A Ne udišite prašinu.
  P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
  P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ILI NA KOSU ): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
  P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
  P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

 • Reč upozorenja:

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Češka
 • Pakovanje: 25 kg / 1.000 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.