A+ A A-

Kamfor

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Tarifni broj: 2914 29 00
 • EC broj: 200-945-0
 • CAS broj: 76-22-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Boja: bela
 • Miris: karakterističan
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 174°C
 • Relativna gustina: 1 g/cm³ na 20°C
 • Zapreminska gustina: 2 kg/m³
 • Tačka paljenja: 65 °C
 • Temperatura samozapaljivosti: 460°C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H228 Zapaljiva čvrsta supstanca. H302+H332 Štetno ako se proguta ili ako se udiše. H371 Može dovesti do oštećenja pluća. Put izlaganja: udisanje.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P210 Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P241 Koristiti opremu koja ne može da izazove eksploziju - elektrooprema/ventilacija/rasveta. P260 Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. 

 • Reč upozorenja:

  PLAMEN, ZNAK UZVIKA, OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: 1
 • Pakovanje: 1
 • Upotreba:

  1

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.