A+ A A-

Natrijum hidrosulfit

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: natrijum ditionit, hydros d
 • Hemijska formula: Na2S2O4
 • Tarifni broj: 2831 10 0000
 • EC broj: 231-890-0
 • EC indeks broj: 016-028-00-1
 • CAS broj: 7775-14-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): kristalni prah
 • Boja: bela
 • Miris: sumporast anhidrid, sumpor dioksid
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 52 °C
 • Relativna gustina: 1,2 g/cm3
 • Rastvorljivost: U vodi: 225 g/l na 20°C
 • Tačka paljenja: samozapaljiv
 • Temperatura samozapaljivosti: samozapaljiv
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H251: Dolazi do samozagrevanja;može da se zapali
  H302: Štetno ako se proguta
  H319: Dovodi do jake iritacije oka
  EUH031: U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P235+P410: Držati u hladnom prostoru. Zaštititi od sunčeve svetlosti
  P302+P352: ukoliko je na koži: oprati dobro sa dosta vode i sapuna.
  P280: Nositi zaštitu za oči/lice.
  P301+P312: U SLUČAJU GUTANJA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara u slučaju nelagodnosti
  P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko je moguće izvaditi kontaktna sočiva. Nastaviti ispiranje.
  P420: Uvek skladištiti odvojeno od drugih materijala.

 • Reč upozorenja:

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Belgija
 • Pakovanje: Bure od 50 kg / Paleta od 600 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.