A+ A A-

Oksalna kiselina

Oksalna kiselina je organsko jedinjenje kristalnog ili praškastog oblika. Tipično se javlja kao dihidrat sa formulom H2C2O4·2H2O. Pakovana je u vreće od 25 kg na paletama od 1.200 kg. Najčešće se upotrebljava:

- u pčelarstvu kao sastojak leka za pčele
- kao redukujući agens
- kao sredstvo za izbeljivanje u tekstilnoj i drvnoj industriji
- u proizvodnji boja i drugih hemikalija
- za prečišćavanje metala itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: oksalna kiselina dihidrat
 • Hill formula: C2H2O4 * 2 H2O
 • Hemijska formula: (COOH)2 * 2 H2O
 • Tarifni broj: 2917 11 00 00
 • EC broj: 205-634-3
 • EC indeks broj: 607-006-00-8
 • CAS broj: 6153-56-6
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): kristali ili prah
 • Boja: bezbojna ili bela
 • Miris: bez mirisa
 • pH: ~ 0,7 (50g/lit)
 • Sadržaj: oksalna kiselina (CAS 144-62-7) 50-100 %
 • Napon pare: 0,0312 Pa na 25°C
 • Molarna masa: 126,07 g/mol
 • Relativna gustina: 0,813 (EU A.3 metod)
 • Rastvorljivost: u vodi: 108 g/lit na 25°C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): -1,7 (rezultat studije, OECD Guideline 107)
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H302 + H312: Štetno ako se proguta ili u kontaktu sa kožom.
  H318: Može izazvati ozbiljno oštećenje na oku.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro.
  P302 + P352 U SLUČAJU DA DOĐE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
  P305 + P351 + P310 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta i pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro.
  P280 Nositi zaštitne rukavice/odeću/naočare/zaštitu za lice.
  P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Španija
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.200 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.