A+ A A-

Cink oksid

Cink oksid je neorgansko jedinjenje, obično u obliku belog praha. Cink oksid se trenutno na lageru može naći u dva kvaliteta: zlatni pečat (gold seal) i farmaceutski kvalitet po evropskoj farmakopeji (EP7). Roba je pakovana u vreće od 25 kg. Najveća upotreba cink oksida je u proizvodnji gume. Cink oksid sa stearinskom kiselinom aktivira proces vulkanizacije. Cink oksid se pretežno koristi:

- u gumarskoj industriji
- u proizvodnji betona i cementa
- u industriji keramike
- u namenskoj industriji
- u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Hill formula: OZn
 • Hemijska formula: ZnO
 • Tarifni broj: 2817 00 00 00
 • EC broj: 215-222-5
 • EC indeks broj: 030-013-00-7
 • CAS broj: 1314-13-2
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrsta materija/prah
 • Boja: bela ili beličasta
 • Miris: bez mirisa
 • pH: 6 - 8
 • Sadržaj: 99,80 %
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 1970 – 1975 °C
 • Molarna masa: 81,37 g/mol
 • Relativna gustina: 5.6 g/cm3 na 20°C
 • Zapreminska gustina: 300 – 2000 kg/m3
 • Rastvorljivost: u kiselinama i bazama
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H400 Veoma toksično za živi svet u vodi.
  H410 Veoma toksično za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.
  P391 Pokupiti prosute količine.
  P501 Odlaganje sadržaja prema lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Poljska
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 1.000 kg
 • Upotreba:

  Upotrebljava se najčešće u gumarskoj industriji, u industriji keramike, u namenskoj industriji, u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji itd.

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.